Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 York advocaten is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen. De deelnemers in dit samenwerkingsverband zijn: Huizenga Advocatuur,  De Lyon Advocatuur en mr. A.P. Wasscher, welke elk voor eigen rekening en risico praktijk voeren. In het navolgende zal iedere deelnemer in het samenwerkingsverband worden aangeduid met “York advocaten” en zal de opdrachtgever worden aangeduid met “cliënt”.
1.2 Zowel York advocaten en hun bestuurders, als individuele personen die werkzaam zijn of waren bij York advocaten kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen, alsmede ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
1.3 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2. Relatie York advocaten – cliënt
2.1 York advocaten is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. York advocaten staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door York advocaten verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan York advocaten. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan York advocaten verstrekte gegevens en informatie.
2.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. York advocaten en cliënt hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.
2.4 Bij de uitvoering van een opdracht mag York advocaten mede één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan York advocaten zijn verbonden.
2.5 York advocaten is, met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van advocaten, in het kader van de belangenbehartiging vrij, zonder nader overleg en met inachtneming van de privacy van cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met cliënt plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is York advocaten hierin vrij mits het belang van cliënt niet wordt geschaad.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van York advocaten leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door York advocaten afgesloten (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat York advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door York advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting.
3.2 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor York advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door York advocaten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat York advocaten in verband met die verzekering draagt.
3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor York advocaten aansprakelijk is.
3.4 Cliënt vrijwaart York advocaten voor aanspraken van derden.
3.5 De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan York advocaten is verbonden, maar die conform artikel 2.4 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan York advocaten worden toegerekend, indien cliënt aantoont dat de keuze van York advocaten van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
3.6 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat York advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

4. Tarieven en declaraties
4.1 York advocaten brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, de aan de zaak bestede tijd, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten van 5%, alsmede de gemaakte kosten. Een en ander te vermeerderen met omzetbelasting.
4.2 York advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen. York advocaten is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te verlangen.
4.3 Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. Reclames aangaande declaraties dienen binnen de gestelde betaaltermijn schriftelijk te worden gemeld.
4.4 York advocaten heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan cliënt en/of verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

5. Stichting Beheer Derdengelden
5.1 York advocaten bevordert dat gelden die door derden aan cliënt moeten worden betaald of gelden die door York advocaten gedurende de behandeling van de zaak moeten worden beheerd, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden, welke Stichting die gelden onder zich houdt.
5.2 Cliënt machtigt York advocaten bij aanvaarding van de opdracht op voorhand en onherroepelijk om genoemde derdengelden te verrekenen met de openstaande declaratie(s) ten name van cliënt ter zake van door of namens York advocaten verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door het kantoor verrichte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van cliënt. Over gelden op de derdengeldrekening wordt geen rente vergoed.

6. Toepasselijk Recht
6.1 Op de rechtsverhouding tussen York advocaten en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil, dat tussen York advocaten en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

Download de PDF