Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1        York advocaten is de handelsnaam van een kostenmaatschap, waarin wordt deelgenomen door de advocaten mr. L.N. Huizenga (h.o.d.n. Huizenga Advocatuur) en mr. J.C.R. de Lyon (h.o.d.n. De Lyon Advocatuur). De advocaten houden kantoor aan de Spuistraat 10, 1012 TS Amsterdam. In de kostenmaatschap worden enkel kosten gedeeld. De advocaten sluiten zelfstandig de overeenkomst met de opdrachtgever en behandelen zaken zelfstandig. De advocaten voeren derhalve praktijk voor eigen rekening en risico. Elke advocaat staat als zelfstandig ondernemer individueel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en voert een eigen financiële administratie met een individueel btw-nummer. In het navolgende zal iedere individuele advocaat als “de advocaat” (daaronder tevens begrepen diens waarnemer) worden aangeduid. De opdrachtgever zal worden aangeduid met “cliënt”.

1.2        De advocaat en alle natuurlijke personen, die werkzaam zijn of waren in het kantoor, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen, evenals alle natuurlijke personen en rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld.

 

1.3        Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt(en). Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

  1. Relatie advocaat – cliënt

2.1        Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de behandelend advocaat voor diens rekening en risico. Met deze behandelend advocaat komt de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand. De advocaat is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege hem/haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem/haar kan worden verwacht. De advocaat staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De behandelend advocaat is en blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afwikkelen van de zaak, hetgeen ook het geval is indien de behandelend advocaat een andere advocaat voor enige werkzaamheid inschakelt.

2.2        Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door de advocaat verlangde gegevens en informatie, te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan de advocaat verstrekte gegevens en informatie.

2.3        De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. De advocaat en cliënt hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.

2.4        Bij de uitvoering van een opdracht mag de advocaat mede één of meer personen of organisaties betrekken die al dan niet direct aan het kantoor zijn verbonden.

  1. Aansprakelijkheid

 

3.1        Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd uit hoofde van de door/namens de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een afschrift van de huidige polis(sen) en daarbij behorende voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

3.2        In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in art. 3.1 genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte en betaalde honorarium met een maximum van € 50.000. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

3.3        Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van de advocaat daarvoor. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van de advocaat dienen zo spoedig schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.

3.4        Cliënt vrijwaart de advocaat voor aanspraken van derden.

3.5        Als de advocaat bij de uitvoering van een opdracht een niet aan hem verbonden (rechts)persoon inschakelt, dan is de advocaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze (rechts)persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door de advocaat ingeschakelde (rechts)persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft de advocaat de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

 

  1. Tarieven en declaraties

4.1        De advocaat brengt voor zijn/haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, de aan de zaak bestede tijd, alsmede de gemaakte kosten, één en ander te vermeerderen met omzetbelasting.

4.2        De advocaat heeft het recht het door hem/haar gehanteerde uurtarief en de door hem/haar in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te verlangen.

4.3        Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van cliënt. Reclames aangaande declaraties dienen binnen de gestelde betaaltermijn schriftelijk te worden gemeld.

4.4        De advocaat heeft het recht hetgeen hij/zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen hij/zij aan cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

 

  1. Stichting Beheer Derdengelden

5.1        De behandelend advocaat bevordert dat gelden die door derden aan cliënt moeten worden betaald of gelden die door de advocaat gedurende de behandeling van de zaak moeten worden beheerd, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden, welke Stichting die gelden onder zich houdt.

  1. Toepasselijk recht

6.1        Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en zijn/haar cliënt(en) is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd van enig geschil, dat tussen de advocaat en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

  1. Klachtenregeling

6.1        Voor de in zijn/haar hoedanigheid van advocaat verrichte werkzaamheden is de op de website van het kantoor gepubliceerde gepubliceerde klachtenregeling van toepassing.